Diakoni


Diakoniutvalg. Våre satsningsområder.

 

 

 

 

Diakoni er:

...kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom

Nestekjærlighet,
Inkluderende fellesskap,
Vern om skaperverket og
Kamp for rettferdighet.

 
Visjon for Den norske kirkes diakonale tjeneste; ”En tjenende kirke”.
 
”Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.   
 

 

Diakoniutvalg


Margun Lima Skårland   (leder)
margun.lima.skarland@lyse.net    90579638

Diakonituvalget er felles for Ålgård og Gjesdal. Medlemmer fra Ålgård menighet:

Margun Lima Skårland (leder)

Else Fjermestad       

Anne May Hetland Bakke

Tone Ljosland Urstad  

Berit Ådneram

Tonje Vilberg Bjerkreim (Diakon)  

Hva jobber vi med?

- Kontakt- og besøkstjeneste

Utvalget jobber for at mennesker på Ålgård skal ha tilbud om kontakt og fellesskap, og mulighet til åndelig omsorg. Samarbeid med helsetjenesten i kommunen er viktig. 

- Tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne  

Menigheten har to tilrettelagte klubber; Stasjonsklubb for voksne og for Stasjonsklubb ungdom. Komiteen vil jobbe for at medlemmene også skal integreres bedre i ordinære gudstjenester.

- Bønnearbeid

Utvalget vil jobbe for at en bønnegruppe samles ukentlig i Ålgård kirke.

- Diakonale arrangementer

Utvalget arrangerer den årlige eldrefesten, Allehelgensarrangementer, KIA-tur, strikkekafé, Tur&drøs og Julegaveaksjon. 


 

 

 

PLAN FOR DIAKONI

Her kan du lese hele planen

 

 

 

 

 

Tilbake