Vigsel


 

6 - 12 måneder før vielse:

Det er viktig å avtale dato og tidspunkt i god tid for å kunne få den dagen en ønsker seg.

Her kan du sjekke ledige datoer.

Ta kontakt med kirkekontoret dersom du ikke finner en aktuell dag i påmeldingsmodulen.

En gang i året arrangerer vi et seminar i samarbeid med Jæren prosti der alle kommende brudepar inviteres. Her presenterer vi salmer og musikkstykker, samt gir tips for forberedelse av vielsen. (se forøvrig mange gode tips under forberedelse til vigselssamtalen nedenfor).

Du kan også velge vigsel i all enkelhet

 

Vigsel for likekjønnede par

Kirken er åpen for alle som ønsker å gifte seg der. Begge vigselsritualene er i bruk. 

 

Pris for kirkelig vigsel:

Når en av brudefolkene er medlem av Den norske kirke og bosatt eller oppvokst i kommunen, er det  gratis å gifte seg i kirka. 

Velkommen til vielse i ny kirke på Ålgård. En flott altertavle, bruden blir godt synlig for alle i midtgangen, flygel med mulighet for band for ikke å glemme kirketrappen etterpå. Et flott uteområde foran kirka der brudeparet kan gratuleres under tak når det er regn og ute på trappa når det er fint vær.

Vi har mange dyktige musikere i menigheten som kan leies inn om dere ønsker å gjøre noe ekstra med musikken, både på inngang og utgang, til salmene og solosang. Musikerne ønsker at pengene skal gå til inntekt for ny kirke og har satt følgende minstepriser:

Pris med pianist og 1-2 sangere: kr. 3 000 +
Pris med fullt band: kr. 5 000 +

For oversikt og bestilling av musikere, ta kontakt med kirkekontoret.

 

2-4 måneder før vielse: 

Sende papirer til folkeregisteret

Det er folkeregisteret som foretar prøving av ekteskapsvilkårene og utsteder prøvingsattest. En prøvingsattest er gyldig i 4 mnd. Uten prøvingsattest kan vi ikke foreta vielsen.

Disse to skjemaene må fylles ut. NB: f.o.m juni 2018 kan dette gjøres digitalt.

Egenerklæring- ett skjema for henholdsvis brud/brugdom

Forlovererklæring,  for henholdsvis brudens/brudgommens forlover

Melding om navne-endring kan fylles ut elektronisk dersom dere ønsker å endre navn i forbindelse med vigsel.

Folkeregistermyndigheten gjennomfører prøvingen av at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.  Ferdig utfylte blanketter sendes til folkeregistermyndigheten ( Se Skatteetaten for oversikt over skattekontorene.)

 

1-2 mnd. før vielsen: 

Vigselssamtale med prest

 Prest tar kontakt ca. 1-2 mnd. før for å avtale vigselssamtale:

•Gå gjennom vielsen skritt for skritt og planlegge salmer, solosanger, inn- og utgangsmusikk mm.

•Bli kjent med brudeparet og snakke om veien fram til valget om å inngå ekteskap.

 

Forberedelse til vigselssamtale:

 Rekkefølgen i vielsen (for full tekst, trykkHER

•Inngangsmusikk

•Inngangsord

•Salme

•Skriftlesning

•Tale

•Ekteskapsinngåelse

•Overrekkelse av ringer

•Forbønn og Vår Far

•Salme

•Velsignelse

•Utgang

 

* Solo kan plasseres i starten/ slutten eller mellom skriftlesning og tale. Mange har solo etter forbønn.

 Praktisk informasjon

•Det vanligste er at brudeparet lager et ark til vielsen med opptrykte sanger og finner 2 personer som kan dele disse ut ved inngangen. Alternativ er å bruke Salmebøker.

•Brudeparet tar ansvar for eventuell pynting/blomster i kirken og opprydding av dette etter vielsen. Kirken er åpen en time før vielsen. Ønsker dere å komme før, kan dette avtales med kirkekontoret såfremt det ikke kolliderer med andre aktiviteter.

•Norsk lov forbyr bruk av ris på kirketrappa (skade for fuglene). I våre kirker er det heller ikke lov å bruke løse roseblader til pynting da dette har vist seg vanskelig å få ryddet opp etterpå (roser langs midtgangen går selvfølgelig an)

•Teknisk utstyr: Det finnes piano og enkle solo-mikrofoner i alle kirkene. Vi ønsker å vite hva dere vil bruke.

•Det er kommet ny oversettelse av Herrens bønn (Fader vår). Vi anbefaler at dere bruker den nye oversettelsen og trykker teksten i program-arket. Se tekst under.

 

Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.
 Vår Far i himmelen.
 Lat namnet ditt helgast.
 Lat riket ditt koma.
 Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
 Gjev oss i dag vårt daglege brød,
 og tilgjev oss vår skuld,
 slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
 Og lat oss ikkje koma i freisting,
 men frels oss frå det vonde.
 For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen.

 

 


Inngangs- og utgangsmusikk

Her kan du høre de mest brukte melodiene.

Tips til salmer og tekster

Eivind Skeie: Du er en gave  (melodi: Morning has broken)
Eivind Skeie: Din hånd i min

Guds godhet sang i sinnet og rørte Edens trær
 Å leva, det er å elska
Å Gud, velsigna desse to som står for dine augo
 Kjærlighet fra Gud
Kjærlighet er lysets kilde
 Guds kjærleik er som stranda og som graset
 Måne og sol

Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
 Stor er din trofasthet
 Til kjærleik Gud oss skapte
 Vi rekker våre hender frem
Om alle mine lemmer
 Deg å få skode
No livnar det i lundar
 

Et utvalg av skriftsteder

En skal lese minst en tekst fra gruppe 1 og en fra gruppe 2.

Tekstene kan du finne i nettbibelen  eller laste ned som pdf HER

 Gruppe 1 (GT)

Salme 23
Sal 36,6-10
Salme 91,1-2.4.9
Salme 100
Sal 103, 1-5
Høys2,9 - 10a.13b-14
Høys 2,8-14.16-17  + 8,6-7a
Høys 8,6-7a

Gruppe 2 (NT)

Matt 5,13-16 
Matt 6,25-34
Matt 7,7-8.12
Matt 7, 24-25
Joh 15,9-12[-17]
Rom 8,38-39
1 Kor 13
Ef 3,14-21
Fil 2,1-5
Fil 4,4-8
Kol 3,12b-14
1 Joh 4,7-12


:-)  Lykke til med planleggingen og velkommen til vigselssamtale. 

 

 

Service på samlivet